فيلتر زيرشني Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-28P
40,000 تومان

فيلتر زير شني  Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-28P داراي 28 قطعه 7 در 14 سانتيمتری متص..

فيلتر زيرشني Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-32P
50,000 تومان

فيلتر زير شني  Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-32P داراي 32 قطعه 7 در 14 سانتيمتری متص..

نمايش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)