فيلتر زيرشني Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-24P
32,500 تومان

فيلتر زير شني  Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-24P داراي 24 قطعه 7 در 14 سانتيمتری متص..

فيلتر زيرشني Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-28P
37,500 تومان

فيلتر زير شني  Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-28P داراي 28 قطعه 7 در 14 سانتيمتری متص..

فيلتر زيرشني Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-32P
42,500 تومان

فيلتر زير شني  Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-32P داراي 32 قطعه 7 در 14 سانتيمتری متص..

نمايش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)